นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

internationalandkoreavisa

บริษัท อินเตอร์เนชั่ลแนล แอนด์ โคเรีย วีซ่า จำกัด และ โรงเรียนพัฒนาอาชีพฮุนมินจองอึม โคเรีย กาฬสินธุ์ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย เป็นต้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ การโฆษณา การวิจัยหรือการจัดทำสถิติ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ได้ชี้แจ้งไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ใด ๆ โดยจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.internationalandkoreavisa.com

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเท่านั้น

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูลคือ บริษัท อินเตอร์เนชั่ลแนล แอนด์ โคเรีย วีซ่า จำกัด และ โรงเรียนพัฒนาอาชีพฮุนมินจองอึม โคเรีย กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อินเตอร์เนชั่ลแนล แอนด์ โคเรีย วีซ่า จำกัด
Foryou1
ด้านล่างตึก (8100/1)
เลขที่ 58 ซ.7 ไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โรงเรียนพัฒนาอาชีพฮุนมินจองอึม โคเรีย กาฬสินธุ์
322/3 ถนนธนผล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
Tel. : 043-012-222, 091-050-5706
E-mail : hunminjeongeumkoreakalasin@gmail.com
  • เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา
    หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา
    คลิกเพื่อดูข้อเพิ่มเติม